Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Production of recombinant human acid β-glucosidase with high mannose-type N-glycans in rice gnt1 mutant for potential treatment of Gaucher disease
Tạp chí:
ISSN: 10960279
Tên tạp chí Protein Expression and Purification (1046-5928, E-ISSN: 1096-0279)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2019
Tập: 158
Số:
Trang: 81-88
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Jae-Wan Jung (Chính), Hong-Yeol Choi, Nguyễn Xuân Huy, Hea jin Park, Ha Hyung Kim, Moon-Sik Yang, Seung-Hoon Kang, Dong-Il Kim (Chính), Nan-Sun Kim (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.pep.2019.02.014