Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Chemical Constituents of Hedyotis ampliflora
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Chemistry of Natural Compounds (0009-3130, E-ISSN: 1573-8388)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2019
Tập: 55
Số: 22
Trang: 379-381
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Tác giả: Nguyen Thi Hoang Anh (Chính), Khieu Thi Tam, Nguyen Van Tuan, Nguyen Chi Bao, Dao Duc Thien, Tran Duc Quan, Nguyen Thanh Tam, Trinh Thi Thuy, Tran Van Sung
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10600-019-02697-5