Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Con đường gốm khu vực miền Trung Việt Nam: Sự kết nối của mạng lưới làng nghề trong chiến lược phát triển du lịch
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 708 - 723
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hoá các dân tộc ít người Việt Nam
Tác giả: Lê Thọ Quốc, Nguyễn Phước Bảo Đàn, Nguyễn Chí Ngàn
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://chamstudies.net/conference-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-nghe-thuat-lam-gom-truyen-thong-cua-nguoi-cham/