Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Quản lý công tác giáo dục theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo tại Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN: 1859-0098
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học (1859-1612)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2012
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phùng Đình Mẫn, Bùi Lê Vân Anh
Thuộc đề tài: 0