Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: GIS application in creating database of residential land price in Bac Ly ward, Dong Hoi city, Quang Binh Province.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí GIS 2018 Conferences Proceedings
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: pp. 164-170
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng, Dương Quốc Nõn, Dương Thị Thu Hà
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: huaf