Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Current status of Pig-Fish Farming in Low Lands of Lao PRD
Tạp chí:
ISSN: 2394-93333
Tên tạp chí International Journal of Trend in Research and Development (2394-9333)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản IJTRD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2018
Tập: 5
Số: 5
Trang: 352-357
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Tick Nouanthavong (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Dư Thanh Hằng, Mạc Như Bình
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://www.ijtrd.com/Papers.aspx?Id=52