Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Study on the anatomical morphology of Lotus varieties (Nelumbo nucifera Gaertn.) in Viet Nam
Tạp chí:
ISSN: 0972-2025
Tên tạp chí Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology (0972-2025)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản THE SOCIETY FOR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2019
Tập: 20
Số: 3&4
Trang: 95-105
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Trương Thị Hiếu Thảo, Hoàng Thị Kim Hồng
File đính kèm:
  1. 1__QT1_ANATOMICAL_MORPHOLOGY.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: http://www.ikprress.org/index.php/PCBMB/article/view/4562