Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Multi-Criteria Decision Analysis for the Land Evaluation of Potential Agricultural Land Use Types in a Hilly Area of Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN: ISSN 2073-445X (ISI/Scopus)
Tên tạp chí LAND (E-ISSN: 2073-445X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MDPI
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập: 8
Số: 6
Trang: 90
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Ronja Herzberg, Tung Gia Pham (Chính), Martin Kappas, Daniel Wyss, Chau Thi Minh Tran
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.mdpi.com/2073-445X/8/6/90