Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effectiveness of polyculture models, Case study in Phu Xuan commune, Phu Vang District, Thua Thien Hue province
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí The 8th International Fisheries Symposium - IFS 2018 "Sustainable Fisheries and Aquaculture for the Benefits of Mankind" Held in Hatyai, Thailand, From November 18th -21st, 2018
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 483
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính), Nguyễn Khoa Huy Sơn
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://ifs2018.sat.psu.ac.th/