Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Polyculture: an adaptation strategy to climate change in Aquaculture - Case study in Thua Thien Hue Province
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí MEKARN International Conference on Improving Food Security and Income Generation in Lower Mekong Basin through Sustainable Farming Systems under Climate Change, held from 17th to 19th December 2018, Lao Plaza hotel, Vientiane capital - Lao PDR
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính), Nguyễn Khoa Huy Sơn, Tôn Thất Chất
File đính kèm:
  1. scan0009.pdf
Thuộc đề tài: 0