Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effects of stocking density of gray mullet Mugil cephalus on water quality, growth performance, nutrient conversion rate, and microbial community structure in the white shrimp Litopenaeus vannamei integrated system
Tạp chí:
ISSN: 0044-8486
Tên tạp chí Aquaculture (0044-8486, E-ISSN: 1873-5622)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER SCIENCE BV
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2018
Tập:
Số: 496
Trang: 123-133
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Hoàng Nghĩa Mạnh (Chính), Nguyễn Ngọc Phước, Lê Văn Bảo Duy, Nguyễn Viết Dũng, Peter Bossier
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.07.018