Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Viện Đại học Vạn Hạnh (1964-1975): lịch sử hình thành và quá trình hoạt động
Tạp chí:
ISSN: 1859-2635
Tên tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số: 6 (56)
Trang: 67-75
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: http://isscr.vass.gov.vn/noidung/tapchi/Pages/default.aspx