Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: An Investigation into the Effect of Spacer on Freshwater Production in Direct Contact Membrane Distillation
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí The International Symposium on Precision Engineering and Sustainable Manufacturing, PRESM 2019
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2019
Tập: 1
Số: 1
Trang: 20-25
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí và chế tạo thiết bị năng lượng
Tác giả: Vệ Quốc Linh (Chính), Nguyễn Quang Lịch, Đỗ Minh Cường
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://www.presm.org/info/index.html?sgubun=2&gubun=1