Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Preservice Teachers Engage in a Project-based Task: Elucidate Mathematical Literacy in a Reformed Teacher Education Program
Tạp chí:
ISSN: 1306-3030
Tên tạp chí International Electronic Journal of Mathematics Education (1306-3030)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản GOKKUSAGI LTD. STI.
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2019
Tập: Volume 14
Số: Issue 3
Trang: 657-666
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An (Chính), Nguyễn Thị Duyến, Tạ Thị Minh Phương, Trần Ngọc Đức Toàn
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.29333/iejme/5778