Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: SECONDARY MATHEMATICS PRESERVICE TEACHERS’ CONCEPTION ABOUT AUTHENTICITY OF MATHEMATICAL TASKS
Tạp chí:
ISSN: 2588–1213
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn (2588-1213)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 128
Số: 6B
Trang: 05–15
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Duyến, Trần Dũng, Tạ Thị Minh Phương (Chính), Trần Ngọc Đức Toàn
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: 10.26459/hueuni-jssh.v128i6B.5079