Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Supplementing of cassava by-product in the diet of fattening cattle: growth performance and economic efficiency
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Động vật học
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Phan Thị Hằng, Trần Sáng Tạo
File đính kèm:
  1. 25112018_Summary_of_All_abstract_(1).doc
Đề tài liên quan: 0