Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of different levels of fermented cassava root in dietary on growth performance of crossbred chicken (Ri x Luong Phuong).
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Động vật học
Tác giả: Trần Thị Thu Hồng (Chính), Phan Thị Hằng, Lê Đức Thạo, Dương Thanh Hải, Nguyễn Hải Quân
File đính kèm:
  1. 25112018_Summary_of_All_abstract_(1)1.doc
Thuộc đề tài: 0