Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phổ hấp thụ cộng hưởng của exciton trong giếng lượng tử InN/GaN
Tạp chí:
ISSN: 2354-0842
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên (2354-0842)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 14
Số: 1
Trang: 49-62
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Thị Ngọc Bảo, Lê Quý Thông, Lê Ngọc Minh, Lê Thị Diệu Hiền, Đinh Như Thảo (Chính)
File đính kèm:
  1. Bao_DHKH_v3.pdf
  2. 3_Vat_ly_-_Bao_-_Le_Thi_Ngoc_Bao.pdf
Thuộc đề tài: 0