Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Xác định phổ năng lượng và hàm sóng của điện tử trong các chấm lượng tử phỏng cầu bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 310
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Ngọc Minh (Chính), Lê Quý Thông, Lê Thị Ngọc Bảo
File đính kèm:
  1. Baibao_HNVL2018.pdf
Thuộc đề tài: 0