Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phật giáo Hòa Hảo với việc thành lập Viện đại học Hòa Hảo ở An Giang năm 1970
Tạp chí:
ISSN: ISBN:978-604-965-090-1
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: Triết lý nhân sinh của người dân Nam bộ, Việt Nam (Human Philosophy of People in the Southern Region, Vietnam)
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập: I
Số:
Trang: 117-126
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)
File đính kèm:
  1. IMG_20190702_162042.jpg
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://www3.agu.edu.vn/vi/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-triet-ly-nhan-sinh-cua-nguoi-dan-nam-bo