Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu khả năng hấp phụ các ion Fe3+, Ni2+, Co2+ của than dừa biến tính và thử nghiệm xử lý nước thải công nghiệp
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập: 57
Số: 4E1.2
Trang: 164-167
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Đình Luyện, Ngô Văn Tứ, Hà Thùy Trang, Lê Thị Nhi
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: ....