Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: A Network Perspective on Spatially Clustered Territorial Use Rights for Fishers (TURFs) in Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 0892-0753, E-ISSN: 1521-0421
Tên tạp chí Coastal Management (0892-0753, E-ISSN: 1521-0421)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TAYLOR & FRANCIS INC
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang: 292 - 311
Lĩnh vực: Quản lý và khai thác thuỷ sản
Tác giả: Mark Andrachuk (Chính), Derek Armitage, Hoàng Dũng Hà, Lê Văn Nam
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1080/08920753.2019.1596677