Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tổng hợp vật liệu xúc tác quang CdMoO4/GO/C3N4 bằng Phương pháp gián tiếp
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2018
Tập: 56
Số: 6E2
Trang: 137-141
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Minh Quốc, Võ Thị Thanh Châu, Hoàng Văn Đức (Chính)
File đính kèm:
  1. file.docx
Đề tài liên quan: 0