Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đa dạng thực vật và thực trạng sử dụng vườn trường ở một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học (1859-1612)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2018
Tập: 4(48)
Số:
Trang: 102
Lĩnh vực: Thực vật học
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)
File đính kèm:
  1. Screenshot_2019-05-05-22-06-58.png
Thuộc đề tài: 0