Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Giáo dục nhân văn cho sinh viên Việt Nam trong thời kì toàn cầu hóa: thuận lợi và thách thức
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỉ yếu Hội thảo Khoa học, Giáo dục nhân văn trong giáo dục đại học, Nxb Đà Nẵng, 07.2019
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang: 44 - 50
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)
File đính kèm:
  1. Giáo_dục_nhân_văn_cho_sinh_viên_trong_thời_đại_toàn_cầu_hóa.doc
Đề tài liên quan: 0