Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Khi lịch sử thuộc về cá nhân (nhìn từ mối quan hệ giữa văn học và lịch sử trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia về Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang: 80 - 89
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh
File đính kèm:
  1. Khi_lịch_sử_thuộc_về_cá_nhân.docx
Đề tài liên quan: 0