Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANO ĐỒNG VÀ ỨNG DỤNG
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ Yếu Hội nghị Khoa học trẻ 2018
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập: 1
Số: 2018
Trang: 240-246
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)
File đính kèm:
  1. Báo_Mỹ_Hạnh_Summary1.docx
Đề tài liên quan: 0