Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The effect of oxalate on the availability of minerals in pig diets containing fresh or ensiled taro leaves
Tạp chí:
ISSN: 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2019
Tập: 31
Số: 8
Trang: 1-11
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Dư Thanh Hằng (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Vũ Văn Hải, Lê Đức Ngoan
File đính kèm:
  1. Hang_LRRD_Aug_20191.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd31/8/hang31126.html