Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Calculations of the density and glass transition temperature Tg of oxide glasses CaO-Al2O3-SiO2 and Na2O-B2O3-SiO2 using QCPR model
Tạp chí:
ISSN: Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 0866-7144
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập: 57
Số: 4E(1,2)
Trang: 402-405
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Ái Nhung, Phạm Văn Tất, Phạm Nữ Ngọc Hân, Nguyễn Minh Quang
File đính kèm:
  1. toc_vc191.pdf
Đề tài liên quan: 0