Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Theoretical exploitation of donor-acceptor ability in low-valent group-14 elements complexes [E(PPh3)2-SiH2]2+ (E=C–Pb) using energy decomposition analysis
Tạp chí:
ISSN: Online ISSN: 2572-8288; Print ISSN: 2525-2321
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập: 57
Số: 4
Trang: 418-424
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Huỳnh Thị Phương Loan, Hoàng Văn Đức, Dương Tuấn Quang, Vo Thanh Cong, Pham Van Tat, Nguyen Tien Trung, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
File đính kèm:
  1. 70.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.201900078