Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: An insight QSPR-based prediction model for stability constants of metal-thiosemicarbazone complexes using MLR and ANN methods
Tạp chí:
ISSN: Online ISSN: 2572-8288; Print ISSN: 2525-2321
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập: 57
Số: 4
Trang: 500-506
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Thị Ái Nhung, Phạm Văn Tất
File đính kèm:
  1. 2.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: DOI: 10.1002/vjch.201900070