Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Bridging to mathematical modelling: Vietnamese students’ response to different levels of authenticity in contextualized tasks
Tạp chí:
ISSN: 0020-739X
Tên tạp chí International Journal of Mathematical Education in Science and Technology (0020-739X, E-ISSN: 1464-5211)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TAYLOR & FRANCIS LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang: 1-20
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Trần Dũng (Chính), Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Giang Nguyên, Tạ Thị Minh Phương
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0020739X.2019.1648890