Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Blockchain và Hợp đồng Thông minh - Xu thế tất yếu của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 và những thách thức pháp lý đặt ra
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí HỘI THẢO QUỐC TẾ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ VÀ HỢP ĐỒNG: KINH NGHIỆM CỦA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang: 314
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Hoàng Thảo Anh (Chính), Đồng Thị Huyền Nga (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/339661504_IMPROVING_LEGAL_POLICY_ON_THE_LABOUR_MARKET_IN_VIETNAM_Challenges_when_Joining_AEC_and_CPTPP