Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of salicylic acid and yeast extract on curcuminoids biosynthesis gene expression and curcumin accumulation in cells of Curcuma zedoaria
Tạp chí:
ISSN: 2384-1397
Tên tạp chí Journal of Plant Biotechnology (1229-2818)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản CHUNGNAM NATL UNIV
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2019
Tập: 46
Số: 3
Trang: 172-179
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Tác giả: Trương Thị Phương Lan (Chính), Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Ngọc Lương, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
File đính kèm:
  1. JPB-46-172.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.5010/JPB.2019.46.3.172