Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Estimation of the standardized ileal digestible lysine requirement and optimal sulphur amino acids to lysine ratio for 30–50 kg pigs
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition (0931-2439, E-ISSN: 1439-0396)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2018
Tập: 12
Số: 1
Trang: 1 - 11
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Tác giả: Hồ Trung Thông (Chính), Nguyễn Quang Linh
File đính kèm:
  1. Full_published_paper_SID_Lys_and_Optimal_ratio_of_SID_Met_plus_Cys_30-50kg_pigs_JPN_13029_Rev_EV.pdf
Đề tài liên quan: 0