Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Characterization of giant mottled eel (Anguilla marmorata) gastrointestinal tract that origin from Thua Thien Hue, Vietnam.
Tạp chí:
ISSN: J Fish Res 2019 Volume 3 Issue 2
Tên tạp chí Journal of Fisheries and Aquatic Science (1816-4927, E-ISSN: 1996-0751)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ANSInet
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2019
Tập: 3
Số: 2
Trang: 1 - 9
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Kiều Thị Huyền (Chính)
File đính kèm:
  1. AAJFR-3-2-004.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/336846799