Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Bảo vệ quyền của người lao động chuyển giới trong pháp luật lao động Việt Nam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: tapchicongthuong.vn