Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: CPTPP và vấn đề nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: Hội thảo khoa học