Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Contagion Risks in Emerging Stock Markets: New Evidence from Asia and Latin America
Tạp chí:
ISSN: 1911-8074
Tên tạp chí JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT (1911-8066, E-ISSN; 1911-8074)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MDPI
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 11
Trang: 1-20
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Trần Thị Bích Ngọc (Chính)
File đính kèm:
  1. Contagion1.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.3390/jrfm11040089