Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Some combinatorial characteristics of closure operations
Tạp chí:
ISSN: 1726-3255
Tên tạp chí Algebra and Discrete Mathematics (1726-3255)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản LUHANSK TARAS SHEVCHENKO NATL UNIV
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập: 28
Số: 1
Trang: 144-156
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Vũ Đức Thi
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://admjournal.luguniv.edu.ua/index.php/adm/issue/view/69