Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Triết gia hiện sinh Simone de Beauvoir và nhân vị đàn bà
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội thảo Khoa học và xã hội nhân văn trong bối cảnh hội nhập, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: abc