Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Luật phá thai Simone Viel và vấn đề chối bỏ thân thể trong tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo cấp Quốc gia, Trường Đại học sư phạm Huế, Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: abc