Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Diễn ngôn về trinh tiết nữ giới (Qua nghiên cứu của nhà nữ quyền Yvonne Knibiehler)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Văn học (1859-2856)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Văn học
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: abc