Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phẩm tiết nữ giới trong tiểu thuyết Từ Dụ Thái Hậu của Trần Thùy Mai
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Trường Đại học Sư phạm Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Trần Thị Sâm (Chính), Nguyễn Văn Hùng, Lê Thị Bích Hạnh
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: abc