Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Experimental Investigation of Heat Transfer Correlation for Direct Contact Membrane Distillation
Tạp chí:
ISSN: 0022-1481
Tên tạp chí Journal of Heat Transfer (0022-1481, E-ISSN: 1528-8943)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ASME
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2019
Tập: 140
Số: 1
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Vệ Quốc Linh (Chính), Nguyễn Quang Lịch, Đỗ Minh Cường, Aliakbar Akbarzadeh, Abhjit Date, Kawtar Rahaoui, Mohammed Bawahab, Hosam Faqeha
File đính kèm:
  1. HT-19-1029_AuthorProof.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1115/1.4044707