Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Industrial heating application of a salinity gradient solar pond for salt production
Tạp chí:
ISSN: 1876-6102
Tên tạp chí Energy Procedia (1876-6102)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2019
Tập: 160
Số:
Trang: 231-238
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Mohammed Bawahab (Chính), Vệ Quốc Linh, Hosam Faqeha, Aliakbar Akbarzadeh, Abhijit Date, Ahmadreza Faghih
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610219312275