Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: An experimental study to establish a salt gradient solar pond (SGSP)
Tạp chí:
ISSN: 1876-6102
Tên tạp chí Energy Procedia (1876-6102)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2019
Tập: 160
Số:
Trang: 239-245
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Hosam Faqeha (Chính), Vệ Quốc Linh, Mohammed Bawahab, Aliakbar Akbarzadeh, Abhijit Date, Ahmadreza Faghih
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610219312287