Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Leveraging innovation knowledge management to create positional advantage in agricultural value chains
Tạp chí:
ISSN: 2444-569X
Tên tạp chí JOURNAL OF INNOVATION & KNOWLEDGE (2530-7614 E-ISSN: 2444-569X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER ESPANA S I
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập: 4
Số: 2
Trang: 115-123
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Hồ Lê Phi Khanh (Chính)
File đính kèm:
  1. 1-s2_0-S2444569X17300574-main_(8).pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X17300574