Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of femented rice bran and Maize by Saccharomyces cerevisiae on growth performance and epithelial of the small intestinal of crossbred ri chicken
Tạp chí:
ISSN: ISSN 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2020
Tập: 33
Số: 2
Trang:
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Phan Thị Hằng (Chính), Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Hải Quân, Trần Sáng Tạo, Lê Đức Thạo, Trần Thị Na, Yasuharu Shimamura, Hiroshi Kamisoyama, Dương Thanh Hải (Chính)
File đính kèm:
  1. hai32023.html#:~:text=Fermenting rice bran and maize with Saccharomyces cerevisiae and including,section of the small intestine.
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd32/2/hai32023.html#:~:text=Fermenting rice bran and maize with Saccharomyces cerevisiae and including,section of the small intestine.