Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Land unit mapping and evaluation of land suitability of agro – forestry in Thua Thien Hue province – VietNam as an example
Tạp chí:
ISSN: SCI
Tên tạp chí IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (1755-1307, E-ISSN: 1755-1315)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản IOP PUBLISHING LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2018
Tập: 159
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Tác giả: NGUYỄN NGỌC ĐÀN (Chính), LEI GUO PING, Lê Phúc Chi Lăng
File đính kèm:
  1. MỤC_LỤC.docx
  2. Dan_2018_IOP_Conf__Ser___Earth_Environ__Sci__159_012012.pdf
Thuộc đề tài: 0